บางจาก ผู้นำพลังงานทดแทน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. ข้าพเจ้าขอให้ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เรียกว่า บางจาก ผู้ถือบัตรเรียกว่าสมาชิก โดยสมาชิกขอให้บางจากทำการออกบัตรสมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือบัตรบางจากดีเซลคลับ (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่มีบัตรชำรุดหรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิกจนกว่าสมาชิกจะยกเลิกการใช้บัตรสมาชิก โดยสมาชิกยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง บางจากขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์หรือยกเลิกบัตรกรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง

  2. สมาชิกยอมรับในการปฎิเสธการตอบรับการเป็นสมาชิกไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

  3. สมาชิกยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบคำขอฉบับนี้ หรือที่เกิดจากการทำธุรกรรมของสมาชิกนั้นเป็นทรัพย์สินของบางจาก

  4. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่บางจากเก็บไว้นั้น เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้บัตรสมาชิก และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรสมาชิก ซึ่งสมาชิกยอมรับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามปริมาณการใช้บัตร และประวัติการใช้บัตรที่ผ่านมา หรือตามรายการส่งเสริมการขายต่างๆตามพื้นที่ทีแตกต่างกัน โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ บางจาก กำหนด สมาชิกยินยอมและมอบหมายให้ บางจาก เปิดเผย ใช้ หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งได้ให้ไว้ในคำขอนี้หรือได้รับจากการทำธุรกรรมกับ บางจากให้แก่บุคคลอื่น ในลักษณะที่บางจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก

  5. สมาชิกได้ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอลคลับ และบางจากดีเซลคลับ ตามที่บางจาก ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.bangchak.co.th/bangchak-cards/ (เงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การยกเลิกบัตร และ บัตรชำรุดหรือสูญหาย)

  6. สมาชิกยอมรับในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด ที่กำหนดโดยบางจาก และบางจากสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  7. สมาชิกทราบและตกลงว่าบางจากมีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัคร โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ

ยกเลิก